Мұрағат: 29.03.2018


Орда орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің «Ағашкесужәнеорманбилетін беру»мемлекеттікқызметкөрсетутәртібі

Күні: , 269 рет оқылды

Бұл мемлекеттік қызметтер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 18-1/415«Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту» туралы бұйрығына және Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 287 қаулысымен бекітілген «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламентіне» сәйкес жүргізіледі. 1.Мемлекеттікқызметтікөрсету мерзімі: 1) көрсетілетінқызметтіберушігеқұжаттартоптамасынтапсырғансәттенбастап – 1 (бір) жұмыскүні; 2) құжаттартоптамасынтапсырукезіндекезеккүтудіңжолберілетінбарыншашектіуақыты – 30 (отыз) минут; 3) қызметкөрсетудіңжолберілетінбарыншашектіуақыты – 30 (отыз) минут. «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік қызмет стандарты (бұдан әрі – Стандарт) негізінде тегін көрсетіледі. Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттіккөрсетілетінқызметкөрсетунәтижесін беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады. Мемлекеттікқызметтікөрсету нысаны: электрондық (ішінараавтоматтандырылған) және (немесе) қағазтүрінде.Мемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесі — қағазтүріндеағашкесужәне (немесе) орманбилетін беру. 2.Мемлекеттік қызметкөрсетупроцесініңқұрамынакіретінәрбіррәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындауұзақтығыжәненәтижесі:
  • көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсемаманыкөрсетілетінқызметтіалушықұжаттардытапсырғанкезденбастап 30 минут ішіндеолардықабылдаудыжәнетіркеудіжүзегеасырады.
Нәтижесі – құжаттардыкөрсетілетінқызметтіберушініңбасшысынабұрыштамақоюғажолдау; 2) көрсетілетінқызметтіберушінің басшысы 4 сағатішіндеқұжаттарментанысадыжәнемемлекеттікқызметтікөрсетуүшінкөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысынбелгілейді. Нәтижесі – мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқажеттіқұжаттардыкөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысынажолдау; 3) көрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысы 2 жұмыскүніішіндекеліптүскенқұжаттардықарайды, құжаттардыңтолықтығын тексеруді жүзегеасырады, ағашкесужәне (немесе) орманбилетінкөрсетілетінқызметберушініңбасшысынақолқоюғажолдайды; Құжаттартолықұсынылмағанжағдайдакөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысыөтініштіқараудандәлелді бас тартубереді. Нәтижесі – құжаттардыңтолықтығынтексеру, құжаттартолықұсынылмағанжағдайдадәлелді бас тартудайындау; 4) көрсетілетінқызметтіберушініңбасшысы 4 сағатішіндеағашкесужәне (немесе) орманбилетінқарайдыжәнеқолқояды. Нәтижесі – қолқойылғанағашкесужәне (немесе) орманбилетінкөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысынажолдау; 5) көрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысы 30 минутішіндеқолқойылғанағашкесужәне (немесе) орманбилетінкөрсетілетінқызметтіалушығабереді. Нәтижесі – көрсетілетінқызметтіалушығақолқойылғанағашкесужәне (немесе) орманбилетінберу. СалықжәнебюджеткетөленетінбасқаміндеттітөлемдертуралыҚазақстанРеспубликасыкодексінің (Салықкодексі) 506-бабында төлемақымөлшерлемелерікөрсетілген. Көрсетілетінқызметтіберушініңжұмыскестесі — ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекеліккүндердіқоспағанда, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғандасағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгітүскіүзіліспенсағат 9.00-дан 18.00-ге дейін. Өтініштердіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгітүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 17.30-ға дейінжүзегеасырылады. Мемлекеттікқызметалдыналажазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезеккүтутәртібіменкөрсетіледі. 3.Көрсетілетін қызметтіалушы (не сенімхатбойыншаоныңөкілі) жүгінгенкездемемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажетқұжаттар тізбесі: 1) еркіннысандағыөтініш; 2) тұрғылықтыжеріненанықтама; 3) жекебасынкуәландыратынқұжат (салыстыруүшін); 4) бюджеткетөлемжасалғанынрастайтынқұжат;   Көрсетілетінқызметтіалушыбарлыққажеттіқұжаттардытапсырғанкездеқұжаттартоптамасынқабылдаукүні мен уақытыкөрсетіліп, көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіндетіркеутуралыоныңкөшірмесінеқойылғанбелгіқағазтүріндегіөтініштіңқабылданғанынрастауболыптабылады. 4-1. Көрсетілетінқызметтіберушімынадайнегіздербойыншамемлекеттікқызметкөрсетуден бас тартады: 1) көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) өтініштегінемесеқұжаттардағыдеректердің (мәліметтердің) дұрысеместігібелгіленуі; Мемлекеттікқызметкөрсетупроцесініңқұрамынакіретінәрбіррәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындауұзақтығыжәненәтижесі: 2) көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсемаманыкөрсетілетінқызметтіалушықұжаттардытапсырғанкезденбастап 30 минут ішіндеолардықабылдаудыжәнетіркеудіжүзегеасырады. Нәтижесі – құжаттардыкөрсетілетінқызметтіберушініңбасшысынабұрыштамақоюғажолдау; 3) көрсетілетінқызметтіберушінің басшысы 4 сағатішіндеқұжаттарментанысадыжәнемемлекеттікқызметтікөрсетуүшінкөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысынбелгілейді. Нәтижесі – мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқажеттіқұжаттардыкөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысынажолдау; 4) көрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысы 2 жұмыскүніішіндекеліптүскенқұжаттардықарайды, құжаттардыңтолықтығын тексеруді жүзегеасырады, ағашкесужәне (немесе) орманбилетінкөрсетілетінқызметберушініңбасшысынақолқоюғажолдайды; Құжаттартолықұсынылмағанжағдайдакөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысыөтініштіқараудандәлелді бас тартубереді. Нәтижесі – құжаттардыңтолықтығынтексеру, құжаттартолықұсынылмағанжағдайдадәлелді бас тартудайындау; көрсетілетінқызметтіберушініңбасшысы 4 сағатішіндеағашкесужәне (немесе) орманбилетінқарайдыжәнеқолқояды. Нәтижесі – қолқойылғанағашкесужәне (немесе) орманбилетінкөрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысынажолдау; көрсетілетінқызметтіберушініңжауаптыорындаушысы 30 минутішіндеқолқойылғанағашкесужәне (немесе) орманбилетінкөрсетілетінқызметтіалушығабереді. Нәтижесі – көрсетілетінқызметтіалушығақолқойылғанағашкесужәне (немесе) орманбилетінберу. Ағаш кесу және орман билетін беру мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі бойынша толық ақпарат алу үшін төменде көрсетілген мекен-жайға хабарласуға болады: БҚО, Бөкей ордасы ауданы, Хан орда ауылы, А.Оразбаева көш, 32, байланыс телефондары: 8 711-40-60-2-30,  8 771-40-60-3-26   8 қаңтар 2018 жылғы №1 Мекеме бұйрығымен жауапты маман Сапашева Акканым Тел: 87774199672

БҚО, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1
zhaik_presscenter@mail.ru
oral_oniri@inbox.ru
support@oraloniri.kz

Орал өңірі" газетінің бас редакторы: 51-25-80
Бас редактордың орынбасарлары: 24-17-08, 54-18-08
Жауапты хатшы: 54-38-22
Тілшілер: 50-66-88, 51-50-34
Жарнама бөлімі: 51-51-09
Яндекс.Метрика